Akreditovaný kurz Instruktor plavání dětí a kojenců + zkouška

Popis

Organizátor:          AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání (74-011-M)

Odborný garant:  PaedDr. Jana Hochová

Rozsah:                   4x 3 dny výuky, videonahrávky, náhledy, praxe + zkouška 1-2 dny

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • Skripta AKADEMIE ANAHITA
 • Videonahrávky pro různé věkové kategorie z workshopů i lekcí
 • Náhledy v Anahitě na Černém Mostě a v Klánovicích
 • Možnost odborných konzultací 
 • Podporu při přípravě seminárních prací nutných pro účast na zkoušce

Cílem rekvalifikačního kurzu je získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání

 • naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • připravit účastníky ke zkoušce u Autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání, kód: 74-011-M.

To znamená:

 • orientovat se v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • znát základy didaktiky a pedagogiky
 • umět připravit kurz kojeneckého a dětského plavání a umět vést jednotlivé lekce
 • vědět, jak nacvičit základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby
 • znát, jakým způsobem zajistit bezpečnost na bazénu a umět poskytnout první pomoc

 Pro koho:

Pro všechny, kdo se chtějí naučit připravit a vést kurzy dětského plavání pro děti ve věku 0-6 let a získat profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání. Získané znalosti a dovednosti opravňují k výkonu profese instruktor plavání dětí a k získání živnostenského listu.

Forma kurzu:

Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe na suchu i v bazénu, individuálních konzultací, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je  vlastní praxe při vedení lekcí dětského plavání. V případě potřeby je část výuky vedena online formou.

Obsah kurzu:

Blok 1:  Obecná didaktika a pedagogika, somatický a psychomotorický vývoj dítěte.

Blok 2:  Poskytnutí předlékařské první pomoci. Plavání dětí 0-3 roky, vaničky vč. praktické ukázky.

Blok 3:  Příprava plánu kurzu a jednotlivých lekcí, stanovené cílů. Plavání dětí 0-3 roky-pokračování. Základní plavecké dovednosti, nácvik a posloupnost.

Blok 4:  Výuka plavání dětí ve věku 3-6 let, techniky plaveckých způsobů, dopomoc indisponovanému plavci a záchrana tonoucího.

Videonahrávky:

 • jsou k dispozici účastníkům v průběhu kurzu
 • přinášejí náměty pro skladbu a vedení lekce
 • vytváří zásobník cviků pro nácvik vybraných plaveckých dovedností

 

Individuální konzultace:

 • doporučený rozsah 2 konzultace / kurz
 • termín a téma dle potřeby konkrétního účastníka
 • přednášející jsou k dispozici pro individuální konzultace po celou dobu kurzu

 

Náhledy na lekcích:

 • možno realizovat v klubu dle vlastního výběru a/nebo prostřednictvím organizátora v centru mateřství Anahita (provozovny Černý Most a Klánovice)

 

Samostudium:

 • účastník dostane skripta AKADEMIE ANAHITA, které je vhodné doplnit studiem doporučené literatury

 

Praxe při vedení lekcí

 • po domluvě možno realizovat v Anahitě

 

Získané dovednosti po absolvování rekvalifikačního kurzu:

 • účastník má potřebné znalosti a dovednosti pro složení zkoušky u autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání, kód: 74-011-M (zkouška je součástí kurzu)
 • zná vývoj dítěte pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • dokáže sestavit kurz a jednotlivé lekce plavání pro děti různých věkových kategorií
 • umí vést lekce plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • zvládne nácvik základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů
 • dokáže zhodnotit úroveň plavecké techniky konkrétního dítěte a opravit chyby
 • umí vysvětlit a předvést základní plavecké techniky

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termín zkoušky: únor/březen 2021, bude upřesněno

Forma zkoušky:

·         ústní ověření

·         písemné ověření

·         praktické předvedení

 

Hodnocené oblasti

(podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor dětského plavání (kód 74-011-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz)

·         Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte

·         Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

·         Hodnocení plavecké úrovně

·         Nácvik základních plaveckých dovedností

·         Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání

·         Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání

·         Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení

·         Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí

·         Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání

·         Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání

·         Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

 

Výstup

Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

Aktuální situace ohledně konání vzdělávacích akcí AKADEMIE ANAHITA

Rekvalifikační kurz pro Instruktory dětského plavání

 

Ostatní prezenční workshopy

 

Vaše AKADEMIE ANAHITA
akademie@anahita.cz
Tel.: 777 880 021